Should you train barefoot?

http://youtu.be/ATR58p_u838